ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประัวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่หมู่ที่1   ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1
สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
โดยอาศัยโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิเป็นที่เรียน     ต่อมานางน้อม   ตามสกุล    
ซึ่งเป็นน้องสาวของท่านรัฐบุรุษปรีดี   พนมยงค์  ได้อุทิศที่ดินจำนวน 12 ไร่
ณ หมู่ที่1    ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนและได้สร้างอาคารเรียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500
ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2501 และได้ย้ายมาเรียน    ณ  โรงเรียนแห่งนี้
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501  โดยใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า  “อ.ย.21”


           อาคารเรียนหลังแรก  เป็นเรือนไม้ ใต้ถุนสูง ขนาด 6 ห้องเรียน
ใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างจากเงินบำรุงท้องที่ 180,614 บาท
เงิน ก.ศส. 40,000 บาท       รวมทั้งสิ้น 220,614 บาท
           ปี พ.ศ. 2505  ได้เปลี่ยนชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1 - 3
มาเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร พ.ศ. 2503
โดยเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 7
           ปี พ.ศ. 2513  ได้เปลี่ยนใช้อักษรย่อของโรงเรียนจาก “อ.ย.21”
มาเป็น“ว.พ.” สังกัดกรมสามัญศึกษา
           ปี พ.ศ. 2520  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศยุบชั้นเรียนประถมศึกษา
แล้วเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
( ม.1 - ม.3 )  กำหนดแผนชั้นเรียนเป็น 3 - 2 - 2   รวม 6 ห้องเรียน
มีนักเรียนจำนวน 215 คน
             
 
           ปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาศทางการศึกษา
           ปี พ.ศ. 2540  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.6 )
           ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
มีอาคารเรียนแบบ108 ล.จำนวน 2 หลัง  โรงฝึกงานแบบ102/27จำนวน 1 หลัง
โรงอาหาร 1 หลัง มีหอประปาบาดาล  หอพระพุทธรูป
ถนนภายในโรงเรียนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งได้สร้างความสะดวกในการคมนาคมภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก
โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของกระทรวงศึกษาธิการและได้จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอย่างหลากหลาย
นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรตามความถนัด
และความสามารถของนักเรียน รวมทั้งยังมีการจัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการด้วย
           โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนมากมาย ห้องเรียนทุกห้องมีพัดลมติดเพดาน
มีระบบไฟฟ้า ประปามีระบบสัญญาณดาวเทียม มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , คอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  มีห้องสมุด ห้องพยาบาล มีสนามกีฬาเช่นสนามฟุตบอล
สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามบาสเก็ตบอล   มีพื้นที่ทางการเกษตร
เช่น บ่อเลี้ยงปลา แปลงปลูกผัก  สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
และมีสวนหย่อมที่ร่มรื่นไว้ให้นักเรียนได้ใช้พักผ่อน
             

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น