ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงสร้างการบริหาร

1. การบริหารจัดการศึกษา
                โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)  แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น  ด้าน  ได้แก่  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไป
                ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงาน  โดยใช้ระบบคุณภาพของเดิมมิ่ง (PDCA)  ในการบริหารงาน  นอกจากนี้  ยังใช้ระบบบริหารงานโรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา


โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
คลิกที่ภาพ เพื่อขยายครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น