ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การติดตาม  ตรวจสอบ  
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด


          เนื่องด้วยเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2557  ทางโรงเรียนได้รับการติดตาม  ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยมีการประเมิน 8 องค์ประกอบ  และการประเมิน  15  มาตรฐาน  65  ตัวบ่งชี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น